Definicja Przewłaszczenia

Definicja przywłaszczenia

Przewłaszczenie na zabezpieczenie to forma zabezpieczenia oparta na art. 353§1 KC czyli na zasadzie swobody umów.
Istotą przewłaszczenia na zabezpieczenie jest przeniesienie przez pożyczkobiorcę lub osobę trzecią własności (na podstawie umowy pożyczki), rzeczy na wierzyciela w celu zabezpieczenia jego wierzytelności z jednoczesnym zobowiązaniem się wierzyciela do zwrotnego przeniesienia własności na pożyczkobiorcę pod warunkiem spełnienia przez niego zabezpieczonego zobowiązania (spłata pożyczki).

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą zabezpieczenia dopuszczalną przez Sąd Najwyższy, jednak z punktu widzenia prawa, nie jest uregulowane całkowicie ustawowo. Dlatego w umowie pożyczki powinny być uregulowane precyzyjnie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z tej formy zabezpieczenia.
Przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie przedmiot, którym zabezpieczana jest pożyczka pozostaje w posiadaniu dłużnika (pożyczkobiorcy). W przypadku nie spłacenia pożyczki, w określonym w umowie pożyczki czasie wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zastawu poza drogą postępowania egzekucyjnego. Sposób takiego zaspokojenia wierzyciela powinien być oczywiście określony w umowie pożyczki podpisanej przed notariuszem.